نسبت زمین به جهان؟

اگر تا به حال با این نوع تصاویر مقایسه گرانه! رو به رو شده اید که هیچ. اگر نشدید یک نگاهی بیندازید. فقط ۸۰۰ کیلوبایت حجم دارد. چگونه آفریده شده؟