گوگل در اورازان

در هر خانه ای، کنار هر کوچه ای، میان هر باغ و مزعه ای چشمه ای، هست و جالب اسم هایی است که به این چشمه ها داده اند: شکرویا، کمانگر، سرینجو، قلزن(قلزم؟) سیوان او، مهرچال، لاراو، گوگل، خانه گافه و الخ … اینی که […]

ادامه ی مطلب