تفاوت روسپی‌گری و عقد موقت

۱ «…عدّه ازدواج موقّت – بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر – چنان چه عادت ماهیانه مى‏بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمى‏بیند، 45 روز است.» (به نقل از اسلام کوئست، با ارجاع به توضیح المسائل مراجع، م […]

ادامه ی مطلب