آغاز …

با نام و یاد خدای قادر.
با صلوات بر محمد و آل او
با درخواست کمک و یاری از خدایی دو جهان
با یاری گرفتن از قدرت خداوندی
با تکیه بر علمی که او داده
بوسیله توانایی که در من از وجود او است
با قدرتی که او خواست در من باشد
با تمام وجود شکرگزارش هستم
و با تمام احساسات خود او را میپرستم
باشد که موفقیتی کسب کنم
در راه رضای خلق او
و ارضای آرزو های حلالم.
بنده خدا!

پاسخ دهید