دیگ شده ها-قسمت اول

daily_life_by_ennokni

sang-gabr

این دو تصویر بالا هر کدام بیش از 7 هزار بار دیگ شده اند و تصاویر زیر هم بیش از 1000 بار.

لوگوی گوگل به مناسبت روز مورس به صورت کدمورس
لوگوی گوگل به مناسبت روز مورس به صورت کدمورس
گوگل خودکشی را پیشنهاد می کند!
گوگل خودکشی را پیشنهاد می کند!
بازیی که فقط یک بار می توان انجام داد.
بازیی که فقط یک بار می توان انجام داد.

منیع:

Digg.Com

پاسخ دهید