و لاست این گونه تمام شد

و لاست این گونه تمام شد*:

(به دلیل حجم بالای تصویر به ادامه مطلب رجوع کنید)

لاست، خواب یک سگ
البته این یک پایان ساختگی توسط طرفداران این سریال است.

نظرتان چیست؟ پایان  دیگری دیده اید؟

پاسخ دهید