چرا نیاز داریم با بقیه صحبت کنیم؟

هشدار: این نوشته‌ها هیچ ربط مستقیمی به تحقیق و جمع‌آوری داده و کار علمی ندارد. ذهنیات خودم هست. پیش‌نویس: قرار بود امروز از خوابگاه بروم به خانه‌ی مستقلی در تهران. قرار بود ۶ سال خوابگاهی بودن تمام شود. به هم‌خانه‌ام زنگ زدم و فهمیدم رفتنم […]

ادامه ی مطلب